آزمون زبان تخصصی

                            سئوالات

معنی لغات زیر را بنویسید.  (هر مورد 25/0 دارد)

1.  store                                            2.  Real-time                                   3. Multitasking                                                    4.  Potable                                        5.  Optical disk                              6. Storage device 

7. resources                                     8.  System utilities                         9. Interface

10. graphics-based  

مترادف اصطلاحات ستون A را در ستون B ، بیابید.( یک مورد در ستون B  اضافی است) (هر پاسخ صحیح 25/0 نمره دارد)

          A                                                        B

    -------------                                          -------------

   11. peripherals                                    a.  control the curser

   12. microchip                                      b.  setting tracks and sectors on magnetic disks

   13. mouse                                            c.  physical  units  attache  to the computer system

   14. formatting                                     d.  very small chip       

   15. compiler                                        e.  recording  head  

   16. folders                                            f.  a program that convert the whole of the program into

   17.  GUI                                                        machine code          

   18.   icon                                               g. containers  documents and applications       

                                                                 h. graphic  images used to represent an object

                                                                 i.  graphic user interface

جملات درست را با TRUE  و جملات نادرست را با FALSE   نشان دهید.  (هر مورد 5/0  نمره)

19.   Floppy drive faster than hard drive  . ………

 

20.  A computer can make any type of decision by itself.  ………

 

21. The clock speed of the microprocessor  is measured in megahertz or gigahertz.  ………

 

22. An operating system, is a software interface  between the hardware and

applications software.   ……………

 

 کلمات مناسب را در جاهای خالی جایگزین کنید. (یک کلمه اضافی است)(هر پاسخ صحیح 5/0  دارد)

 ( Document  -  resources  -  flexible -  access  - binary  -  auto correction – main memory)

 

23.  Floppy disks are so  called  because they consist of ……… plastic material.

24.  operating system manage the computer , s ……………  such as the cpu.

25.  you can  type and print any kind of ……………. With the help of the computer.

26.  Bits are 1s and 0s ; in other words , they are …………. Digits.

27. the programs and  data which pass through the central processor must be loaded onto the ………………..

28.   a word processing  feature which correct by itself………..

گزینه مناسب را انتخاب کنید.  (هر مورد 5/0 نمره)

29-  The  operating system  is automatically  loaded into the………..section.

         a) Rom                           b)  flash memory                   c) hard disk                         d)Ram

 

 

30- ………….. enable us to enter data to the computer.

         a)  output device            b)peripherals                        c) input devices                     d)storage

 

31- ………are largest and most powerfull computers .  

a) mainframe       b) supercomputers           c)  microcomputers              d) minicomputer

 

32-  A megahertz is equivalent  to 1,000,000 ……… per second.

a)      Cycle                 b)data                               c) information                     d) section  

 

  33-  windows xp is   an/a ……….  To previous windows versions,with a new visual design.

    a) Software            b) Function                       c)update                              d) operations

 

34-  Microsoft outlook  Express   lets you send ………mail.

    a) data                     b) electronic                     c) attach                              d) access

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

به سوالات زیر به طور کامل به انگلیسی پاسخ دهید.   )  هر مورد 1 نمره)

35-  What does VCR stand for?

 

36- what does GUI stand for?

 

37- what does ROM stand for?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

 

38- Output devices  allow  us to extract the results from the computer.    (1)

 

39-  most today’s  computers have internal expansion slots that allow users to install adaptors or expansion boards.   (1)

 

40- Floppy disks are so called   because  they consist  of flexible plastic material.  (1)

 

41-  operating system is the most important type of system software.   (1)

 

 42- The mouse is also used to select[choose] text and items on screen.    (0.5) 

  نمونه سوال از هنرستاننمونه فنی فرشتگان از استان مرکزی


موضوع: زبان تخصصی،
[ شنبه 7 آذر 1394 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

آزمون فصل سوم برنامه سازی 2

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف – نوع داده شمارشی

 ب- فیلد

 ج- زبان های شی گرا

 د- متد


عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف – محل تعریف فیلدها و متدهای یک شی در داخل یک ......... است.

ب- اگر هیچ توصیف کننده ای برای تعیین محدوده دسترسی یک متد ذکر نشود ، نوع دسترسی .......... به طور پیش فرض برای متد در نظر گرفته می شود.

ج- نوع برگشتی متد WriteLine()  ، ........ می باشد.

 

با توجه به متدهای تعریف شده ی زیر ، توصیف کننده ، خروجی ، آرگومان های ورودی  آنها را تعیین کنید:

A ) public static float average(float a,float b)

 

b) int mm(string s,out b)

 

با یک مثال نشان دهید که خروجی یک متد می تواند ورودی یک متد دیگر باشد.

  

یک داده شمارشی تعریف کنید که اسامی ماشینهای داده شده  زیر را شامل شود.

Maxima,samand,pershiya,golf

  

 

خط عنوان متد Main را بنویسید و توضیح دهید.

 نمونه سوال از هنرستان علامه جعفری  [ شنبه 7 آذر 1394 ] [ 02:31 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

سوالات تستی سیستم عامل مقدماتی تا فصل 6

به توکل نام عظمت

1)       سیستم  عامل ها و مترجم ها نمونه هایی از نرم افزار های:

     سیستمی                 کاربردی               اپل مکینتاش           یونیکس  

2)       .............یک سسیستم عامل چند برنامه ایی و چند کاربردی است.

DOS                        Os/2                       Linux                      Windows

3)       فرایند تشخیص هویت کاربر و ورود به سیستم را ……..می گویند.

Log off                    Log on                    Sleep                      Lock

4)       در ویندوز درایو های دیسک های دیسک سخت را.........می گویند.

درایو راه انداز            کوتیشن                      پارتیشن                     رانه

5)       برای مدیریت  ساده پرونده ها روی درایو های یک رایانه از ............استفاده می شود.

پوشه                   پرونده                  زیرپوشه               خوشه

6)       بالاترین نوار هر پنجره نوار........است

وظیفه                  عنوان                  محاوره ایی            خروج

7)       ........ویندوز7یک سیستم عامل چند برنامه ایی است.

Operating system Linux                      windows Explorer                Dos

8)       فرایند پایان کار کاربر با رایانه.........نامیده می شود.

Log off                    Log on                    Sleep                      Lock

9)       بااین انتخاب وضعیت کاری رایانه حفظ می شود.با روشن کرددن مجدد رایانه وضعیت خاتمه یافته ادامه پیدا می کند.

Hibernate              sleep                      Switch user           Restart  

10)   پسوند فایل های اجرایی چیست؟

COM-EXE               COM-JPG               EXE-BMP                DOTX-DOCX         

11)   در ویندوز نوع........با پسوند ان ها مشخص می شوند.

پوشه                پرونده                  زیرپوشه             فایل

12)   برای باز کردن پرونده های غیر اجرایی از.........استفاده می شود.

Open                      open with              set up                     properties

13)   به دیسک نرم،لوح فشرده و حافظه فلش،حافظه جانبی........می گویند.

Portable bootable                boot                        Auto Run

14)   نام پرونده و پوشه می تواند تا.......کاراکتر باشد.

635,56               256                   260                   128

15)   بازگرداندن محتویات سطل بازیافت به وسیله ........است.

RECYCLE BIN          Empty RECYCLE BIN              Restore                  Delete multiple item

16)   تنظیمات محیط کار ویندوز7 به طور معمول به وسیله  پنجره ایی به نام.........انجام می شود.

Control panel        start                        Administrator                       Resolution

17)   برای پاک سازی درایو های دیسک سخت از .......استفاده می شود.

Disk clean up                        Disk Defragmenter              Analyze Disk                          Configure schedule

18)   یک پارچه سازی فضای دیسک سخت چیست؟

Disk clean up                        Disk Defragmenter              Analyze Disk                          Configure schedule

19)   کدام یک از موارد زیر از انواع سیستم پرونده هاست؟

NTFS                       FAT                                         NTFS-FAT                               FAT32

20)   قالب بندی منطقی هر درایو باعث ایجاد.......می شود.

سیستم پرونده                       پرونده                  پوشه                   پارتیشن

ارسال از خانم رحمتی

موضوع: سیستم عامل مقدماتی،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 02:08 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

نکات مبانی فصل 5

Ø      بدون وجود نرم افزار نمی توان از رایانه استفاده کرد.

Ø      نرم افزار واسطه ایی است  که دستور های کاربر را به سخت افزار منتقل می کند.

Ø      سخت افزار بدون وجود نرم افزار قادر به انجام هیچ کاری نیست.

Ø      برنامه: مجموعه دستورالعمل هایی  که به وسیله ی رایانه اجرا می شود و براساس ان رایانه هدف مشخصی را دنبال می کند.

Ø      نرم افزار: به مجموعه ایی از برنامه ها که کنترل و هماهنگی  فعالیت های سخت افزاری رایانه و هدایت و پردازش داده ها را بر عهده دارد نرم افزار می گویند.

Ø      کاربر و رایانه از طریق نرم افزار ها با هم ارتباط دارند.

Ø      انواع نرم افزارها:1)نرم افزارهای سیستمی 2)نرم افزارهای کاربرذی

Ø      نرم افزارهای سیستمی:با سیستم سخت افزاری رایانه ارتباط مستقیم دارند و عملیات مربوطه از طریق این نرم افزار ها هدایت و کنترل می شوند.

Ø      انواع نرم افزارهای سیستمی:برنامه های راه انداز،سیستم عامل ها،مترجم های زبان های برنامه نویسی،برنامه های کمکی

Ø      سیستم عامل ها تمام فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری رایانه را هدایت می کنند.

Ø      رابط: برای اینکه کاربر به راحتی بتواند برنامه ها را اجرا کند محیطی به نام رابط در سیستم عامل تعبیه می شود.

Ø      نرم افزاری که برنامه ی نوشته شده با یک زبان خاص برنامه نویسی را به زبان قابل فهم برای ماشین تبدیل کند مترجم زبان می گویند.

Ø      انواع زبان های برنامه نویسی:زبان های سطح پایین،زبان های سطح میانی و زبان های سطح بالا

Ø      زبان ماشین و زبان اسمبلی از زبان های سطح پایین به شمار می روند.

Ø      زبان C نمونه ایی از زبان های سطح میانی است.

Ø      زبان های سطح بالا باید به وسیله کامپایلرها و مفسر ها به زبان ماشین تبدیل شوند.

Ø      نرم افزار های ویروس یابی، فشرده سازی و مدیریت حافظه و دیسک نمونه هایی از برنامه های کمکی هستند که عملیات مربوط به استفاده از رایانه  را ساده تر می کنند و در مدیریت بهتر سیستم به کاربران کمک می کنند.

Ø      نرم افزارهای کاربردی: برای انجام امور خاصی طراحی شده اند و تحت کنترل سیستم عامل اجرا می شوند.

Ø      انواع نرم افزار های کاربردی: نرم افزار های گرافیکی، نرم افزار های تولید صفحات وب، مدیریت پروژه، نرم افزار های واژه پرداز، صفحه گسترده، نرم افزار های مدیریت بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای ارایه ی گرافیکی

Ø      نرم افزار های گرافیکی:Corel Draw ,Adobe Photoshop

Ø      نرم افزار های تولید صفحات وبDream Weaver, FrontPage:

Ø      مدیریت پروژهMicrosoft Project  :

Ø      نرم افزار های واژه پرداز:word

Ø      صفحه گسترده:Excel

Ø      نرم افزار های مدیریت بانک های اطلاعاتیMicrosoft Access,SQL Server:

Ø      نرم افزارهای ارایه ی گرافیکیMicrosoft power point:

ارسال از خانم رحمتی 

موضوع: مبانی رایانه،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

نمونه کار فتوشاپ

ارسال از خانم طهرانی فرد

موضوع: آلبوم تصاویر، پروژه فتوشاپ،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

الگوریتم و فلوچارت (نمایش اعداد بین1تا10)

1شروع
2.c=1
3.cراچاپ کن
4.c=c+1
5.اگر10=>cآنگاه برو گام 3
6.پایان


برای دیدن فلوچارت اینجا کلیک کنید


ارسال از خانم مهرابی
موضوع: الگوریتم، مبانی رایانه،
[ جمعه 29 آبان 1394 ] [ 01:33 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]

الگوریتم و فلوچارت اعداد زوج دورقمی

1.شروع
2.c=10
3.cرا چاپ کن
4.c=c+2
5 اگر98=>cآنگاه برو گام 3
6.پایان

برای دیدن فلوچارت اینجا کلیک کنیدارسال از خانم مهرابی
موضوع: مبانی رایانه، الگوریتم،
[ جمعه 29 آبان 1394 ] [ 01:29 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]

نمونه کار فتوشاپ

8xv0_arosak..jpg 

خانم ها: ناطقی-رحمتی -عباسی

موضوع: پروژه فتوشاپ، آلبوم تصاویر،
[ یکشنبه 24 آبان 1394 ] [ 11:46 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]