تبلیغات
زنگ دانایی

زنگ دانایی

خوب بیاندیشیم

نکات صفحه گسترده

فایل صفحه گسترده:فایلی است که صفحه گسترده دران ذخیره میشود.                           

 کارپوشه:درمحیط اکسل هرصفحه گسترده یک کارپوشه است.           

 کاربرگ:هرفایل اکسل شامل چندین صفحه ی جدول بندی شده است که به انهاکاربرگ می گویند.   

سطر: هرکاربرگ ازتعدادی ردیف افقی تشکیل می شود که به انها سطرمی گویند.    

ستون:هرکاربرگ ازتعدادی ردیف عمودی تشکیل میشود که به انهاستون می گویند.    

سلول:ازبرخورد هرسطروستون یک سلول ایجاد میشود.                                              

آدرس خانه :هرخانه ازکاربرگ  که ازبرخورد هرسطروستون یک سلول ایجاد میشوددارای یک ادرس وباان شناسایی میشود. 

 ناحیه:برای تعریف ناحیه ازعلامت ":"بین ادرس مبداوادرس مقصداستفاده می شود.

2 هر کاربرگ به طور پیش فرض دارای      سه     کاربرگ است.

3  یک فایل اکسل حداقل دارای        یک          کاربرگ است   

موضوع: بسته 2،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:09 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

توابع رشته ای

توابع رشته ای

دستورIFمتداخل  IF  a>=18  print   "very good"     

    Else if   a>=14      "good"

    Else if    a>=12      "bad"

End if

دستور IF تودرتو                           IF  a>0  then 

    If    amod2=0   then 

                     Print  "yes"

A=12

دستور select case      select case  a                        

             Case is   12:print   a

              Case <5    : print                                                                                  End select

دستور تابع IIF                      IIF (12>2,"*",24)=  "*"   

دستورCHOOSE        Choose(2,8,4,6,5) = 4                   

 

 دستور for  for   for           نمایش اعداد 1تا10؟؟   

For  A=1  to  10

          Print A

 Next

 

دستور While  while   while            نمایش اعداد 1تا10؟؟ 

A=1

While    A<=10    Do

Print A  

A=A+1

Loop

                        انتخاب کوچکترین عدد بادستور INT     Int(-4.5)= -5                  

انتخاب قسمت صحیح عدد بادستور Fix      Fix(6.8)= 8                  

دستور strcomp    strcomp("A","a") = -1                               

strcomp ("a","A") =1                                                                       

strcomp ("A","A") =0                                                                       

نکات::اگر درمقایسه رشته اول بزرگتراز دومی  باشد جواب 1 میشود.

اگر درمقایسه رشته دوم بزرگتراز اول  باشد جواب 1- میشود.

و اگردر مقایسه رشته ها هردو مساوی باشند جواب 0 میشود.

دستور Mid    , 2,3) = "ala"                       "mid("salam        

دستور Instr            8= (Instr (1," in the name of god" , "name"

دستور Replace                       Replace("salam","a","*")= s*l*m

نکته :: زمانی که بخواهیم "" عینا در خروجی دیده شود باید از 2 "" استفاده کنیم

""azizam""== "azizam"

موضوع: برنامه سازی 1،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

نمونه جاخالی سیستم عامل پیشرفته فصل 2

1)به تهیه ی نسخه ی پشتیبانBackup وبه بازیابی اطلاعات Restore میگویند.


2)بااستفاده ازبرنامه ی
Backup میتوانید از پرونده ها وپوشه های خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنید.

3)توصیه میشود که پرونده ی پشتیبان راروی حافظه ی جانبی غیرازدیسک سخت(
مانند حافظه ی فلش)ذخیره کنید.

4)برای برگرداندن پرونده ی پشتیبان کافی است روی آن
دوبار کلیک کنید.

5)برای ایجاد نسخه ی پشتیبان بااستفاده ازبرنامه ی
Backup باید باحساب کاربری مدیر یا عضو گروه مدیران وارد سیستم شوید.

6)روش دیگر بازیابی داده های ذخیره شده درفایل پشتیبان انتخاب گزینه ی
Restore my files است.

7)گاهی اوقات ممکن است یک رویداد غیرمنتظره باعث
اختلال درعملکرد سیستم عامل شود.

8)ابزار
System Restoreضمن برگرداندن سیستم به وضعیت ذخیره شده ی قبلی پرونده های کاربر(مانند:ایمیل ها- اسناد- تصاویرو.....)راتغییر نمیدهد.

9)برنامه ی بازیابی برای بازگرداندن سیستم به وضعیت مطلوب ازنقطه ی
بازگشت استفاده میکند.

10)این نقطه های بازگشت حاوی
اطلاعاتی درباره ی تنظیمات رجیستری و دیگر اطلاعات سیستمی مورد نیاز سیستم عامل میباشند.

11)
نقگه ی بازگشت این امکان رامیدهد که بلافاصله پس از نصب سیستم عامل ویندوز قبل سیستم عامل رابه تاریخ نقطه ی بازگشت برگرداند.

12)نقطه های بازگشت بصورت
خودکار توسط سیستم عامل ویندوز ایجاد میشود.

13)برای رفع اشکال های راه اندازی وعملکرد سیستم عامل ویندوز با
system Restore دوروش وجود دارد:1-system protection 2-system Recovery Options

14)
Image سیستم یک نسخه ی پشتیبان ازپارتیش حاوی سیستم عامل ویندوز است وبرنامه هاو داده های کاربر-مانند سندها- عکسها وموسیقی را در برمیگیرد.

15)ازروش
system protection برای ایجادوذخیره ی نقطه های بازگشت دررایانه استفاده میشود.

موضوع: سیستم عامل پیشرفته،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

نمونه سوالات عملی درس برنامه سازی 1

-برنامه ای بنویسید که یک عدد را در مبنای 2 دریافت کند،وآنرا به مبنای 10 تبدیل کند.

 


 

 

 

2-برنامه ای بنویسید که مجموع زیر را محاسبه کند.

 

 S=1!+2!+3!+…..+10!                                                                                                      

 


 

 

 

 

3-برنامه ای بنویسید که X را از ورودی بگیرد و مجموع زیر را محاسبه کند.

 

    S=x-x2+x3-x4+x5                                                                                                                            

 

 


 

 

 

 

4-برنامه ای بنویسید که باانتخاب num یک عدد را از ورودی 

 

   بگیرد ومقسوم علیه های آنرا نمایش دهد و اگر از حالت انتخاب

 

   خارج شد عبارت well come to vb به صورت  italicنمایش

 

   داده شود.

 

 


 

 

   5-برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد وفاکتوریل آنرا  نمایش دهد.

 

 


 

 

6-  با استفاده  از دستور do while  برنامه ای بنویسید که اعداد فرد دو رقمی را نمایش دهد.

 

 


 

 

   7- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند وتعداد  مقسوم علیه های آنرا نمایش دهد.

 

 


 

 

8-فرمی  طراحی کنید به طوری که اگر num  انتخاب شد

 

5 عدد از ورودی دریافت کند ودر دو کادر پیام جداگانه معین کند چه

 

 تعداد از این اعداد زوج وچه تعداد فرد هستند واگر از حالت انتخاب

 

 خارج شد عبارت  well come to vb به صورت ضخیم (Bold)

 

نمایش داده شود.

 

 

 


 

 9 -برنامه ای بنویسیدکه یک عدد دو رقمی را ازورودی دریافت کند و مقلوب آنرا نمایش دهد.   

                                         10-برنامه ای بنویسید سری فیبوناچی را تولید کند تا قبل از عدد n

 

موضوع: برنامه سازی 1،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:04 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

سوال بسته 2 با پاسخ

1.اجرای موجوددریک سیستم ارتباطی رانام ببرید؟ (2مورد) محتوا-کانال ارتباطی-مخاطب

2.پارازیت راتعریف کنید؟ صدای ناهنجار،حرکت افراد درمحیط ، ایجادسروصدا وحتی شعاردادن درمیان بعضی ازسخنرانی ها (شعاردادن)که موجب عدم تمرکز افراد درمحیط است.

3.انواع ارایه رانام ببرید؟ ارایه شفاهی – ارایه کتبی

4.نمودار: نمایش گرافیکی ازداده هاست وبا استفاده از ان میتوان اطلاعات راتجزیه وتحلیل کرد وفهم مطلب ومقایسه اماری و مدیریتی رااسان می کند.

تابع: یک فرمول از پیش تعریف شده است که یک هیچ یاچند مقداردربرمیگیرد ویک هیچ یاچند مقدار راهم برمیگرداند.

اسلاید: استفاده ازتصویر ونمودار راگویند که این تصویرهاممکن است ازتصویرهای اماده یاسایر فایل های گرافیکی باشد.

Legend: فهرست علائم راهنما درنمودار است.

5.یک تابع فاقد ارگومان بنویسید؟ PI() یعنی 3.14

خروجی توابع زیرچیست؟                                                          is number(5)= true

Min(12;15)= 12

Int(-8.5)= -9

Abs(0)=0

7.یکی ازاجزائ تابع رانام ببرید؟ نام تابع

8.انواع داده های مجازدرexcel رانام ببرید؟ عددی-متنی و رشته ای-تاریخی-زمانی-توضیحی-تصویری

9.خطای #### چه موقع رخ میدهد؟ زمانی که پهنای ستون از مقدار عبارت که درخانه قرار میگیرد بیشتر باشد.

10.کاربرگزینه های زیرچیست؟

Set print area:تنظیمات قسمت مربوط به چاپ

Clear print area: محدوده ی چاپ حذف میشود

11.ادرس را مطلق کنید؟  A3B4---------                                              $A$3$B$4$

12.پسوند فایل های ارایه PPTX وپسوند فایل های الگو در اکسل XLtX است.

13.نمودار دایره ای برای نشان دادن رابطه هرقسمت به کل است.

14.برای ترکیپ رشته هادر اکسل از عملگر & استفاده میشود.

15.فرمول چیست؟ عبارت محاسباتی یا مقایسه ای است که روی انواع داده های عددی و متنی به کمک عملگرها انجام میشود.

16.خروجی توابع زیر چیست؟  Sum(min(2;3);len(1234);fac(3)) =(2;4;6)=12                     if (a2>5;average(4,6);max(12,6))= if (a2>5;5;12)  then  print  5  else  print   12

Sqrt(16)= 4

Log(32;2)= 5

Round (32.695;2)=32.70

Round (13.6;0)= 14

17.خطای #dadiv/0! چه زمانی رخ میدهد؟ زمانی که تقسیم یک عدد بر صفر باشد برای رفع خطا باید مخرج کسر را برسی کنیم.

018 پسوند فایل excel    (xls*) و پسوند فایلهای power point  (pptx)


موضوع: بسته 2،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

تمرینهای دوره ای درس برنامه سازی 1

 سوالات زیر را کامل بنویسید.

ابتدا الگوریتم و فلوچارت

سپس کد مربوطه

به همراه طراحی فرم

و نوشتن خصوصیات مربوط به کنترل ها

 

1-فاکتوریل یک عدد از ورودی با کلیک بر روی دکمه فاکتوریل


 

2-مقسوم علیه عدد ورودی با استفاده از کنترل متن با کلیک بر روی فرم مقسوم علیه ها یش بر روی فرم دیده شود.

دو دکمه:1- مجموع   2- تعداد

 1-مجموع مقسوم علیه های زوج   2- تعداد مقسوم علیه های  فرد عدد


 

3-یک فرم طراحی کنید که عددی را از طریق ورودی گرفته تعیین کند :

 •      آیا عدد اول است.
 •       آیا عدد تام است.
 •      آیا عدد زوج است.یا فرد
 •       آیا عدد منفی است .اگر منفی بود قدرمطلقش را نشان دهید.

         طراحی فرم اختیاری است.
         تمام خروجیها با کادر پیغام باشد.


 

4-دو عدد از ورودی بگیرید ب. م .م و ک.م.م آن را حساب کنید.


 

5-از بین ده عدد ورودی:

 •     بیشترین
 •        کمترین
 •       اعداد مضرب 5
 •  میانگین اعداد زوج

را نشان دهید.

خروجی روی فرم باشد.


 

6-ساختار تمامی دستورات در ویژوال بیسیک را بنویسید.


 

7-تمامی توابع را به شکل زیر بنویسید.

 •       نام تابع:
 •       هدف تابع:
 •       نوع ورودی:
 •       نوع خروجی:
 •       تعداد آرگومان ورودی:
 •       مثال:

8-از بین 123 نفر یک نفر به قید قرعه برنده شود.


9-از بین 150 نفر تعداد کسانی را که نامشان فاطمه است .مشخص  شود.


10-تمام متغیرها با ذکر پسوند و میزان حافظه مورد نیاز را بنویسید.


موضوع: برنامه سازی 1،

[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ 11:01 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

نکات فصل 7 سیستم عامل

پردارش یا پردازنده معادل کلمه process است که می توان ان را  برنامه درحال اجرا در نظر گرفت که مجموعه ای از دستور العمل های خاص را یکی پس از دیگری اجرا می کند.
هدف اصلی اجرای فرایند سیستمی ارایه ی خدمات به سایر برنامه یا کاربر که به انها سرویس گویند.
فرایندهای پس زمینه به فرایندهای می گویند که هنگام اجرای سیستم شروع مشود بدون اطلاع به کاربر و تاپایان کار فعال است.
نمونه ای از فرایندهای سیستمی مدیریت ورودی و -خروجی است.

تعداد و انواع سرویس ها به برنامه های نصب شده ونوع راه اندازی دستگاه مرتبط.

فرایند کاربردی به وسیله کاربر شروع میشود نام دیگر این فرایند پیش زمینه است فرایند کاربردی قابل مشاهده و به وضوح قابل تشخیص است.
هر فرایند درحال اجرا از تعدادی قطعه کد تشکیل شده که به انها وظیفه می گویند.
برنامه های که چند وظیفه را همراه باهم انجام می دهد سیستم چند وظیفه ای می گویند.
ایده اصلی برنامه های چند کابری که برای افزایش سرعت برنامه ها به صورت موازی اجرا می شوند.
سیستم عامل لینوکس سیستم عامل چند وظیفه ای است.
اشترک زمانی یعنی: نوعی زمان بندی پردازنده برای تقسیم عادلانه و قت پردازنده.
در سیستم های تو زیع شده بخش های مختلف بر روی رایانه اجرا می شود که که نتیجه کارا به رایانه برمی گرداند بدون اطلاع کاربرودرنهایت پاسخ در اختیار کاربررا می گیرد.
در هنگام راه اندازی برنامه لود میشود.
و پروندها خوانده ه به درایو و حاقظه اصلی برگردادنده میشود.
درایو راه انداز درایو دیسک سخت رایاته است.
حافظه فلش و لوح فشرده برای راه اندازی اسفاده می شود.
درهنگامی که فرایند بارگذاری با موفقیت اجرا رایانه به طور کامل راه اندازی می شود.
در این هنگام مدیریت راه اندازی ویندوزپرونده ای به نام بوتگر را در سکتور راه انداز قرار می دهد.
در نتیجه اطلاعات پیکر بندی شده برای بارگذاری به حافظه انتقال داده می شود.

انواع پروندهای مهم سیستمی:
ویندوز
سیستم
سیستم32

وپوشه های با پسوند ini.  و sys.
سیستم عامل ویندوز7 در دونوع32 و46 بیتی وجود دارد.


با تشکر از خانم ها کیخا و کاشانیموضوع: ارائه تکلیف، سیستم عامل پیشرفته،

[ دوشنبه 18 فروردین 1393 ] [ 11:07 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

حدس بزنید این تصاویر چی هستند ؟

حدس بزنید این تصاویر چی هستند ؟


گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشـید

گروه اینترنتی خورشید

ادامه مطلب


موضوع: آلبوم تصاویر،

[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

سوالات سیستم عامل پیشرفته

   سوالات جای خالی (بارم هر سوال 0.5)

1- برای حفظ ............ در هنگام کار با سیستم ، حسابهای کاربری در سیستم عامل تعریف شده است.

2- حساب مهمان به طور پیش فرض ......... است.

3- برای بازگرداندان سیستم به وضعیت مطلوب از ..............  استفاده می شود.

4- ..............  قطعه برنامه ای است که برای افزایش یا بهبود امکانات سیستم عامل به آن اضافه می شود.

5- بوسیله ی برنامه ای به نام ............. می توان به محتویات رجیستری دست یافت. 

6- با قابلیت .................  در برنامه رجیستری می توان یک نسخه پشتیبان از کل رجیستری تهیه کرد.

7- برنامه ناظر کارایی از ................  برای بررسی کارایی سیستم استفاده می کند.

 8-  ..................... اولین کسی است که سیستم عامل را بر پا می کند و به نوعی مالک سیستم می باشد.

9- حساب کاربری ................  برای ورود سریع به سیستم و دسترسی به اینترنت مناسب است.

10- بهنگام سازی سیستم عامل ویندوز در محیط   .....................  انجام می شود.

11- هر زمان که برنامه ای قصد یک تغییر مهم در سیستم عامل را داشته باشد بخش.................. اطلاع می دهد.

12- Start up Repair مشکلات خرابی یا حذف پرونده های سیستمی که مانع ................. سیستم عامل ویندوز می شود ، برطرف می کند.

13- .................  بخش مستقل از یک برنامه ی در حال اجراست  که بوسیله ی سیستم عامل مدیریت می شود.

14- از ................................   برای انتقال ساده ی سیستم عامل ویندوز استفاده می کنیم.

15- بهنگام سازی اینترنتی فقط برای ...................................سیستم عامل امکان پذیر است.

16- سیستم عامل برای نگهداری فهرست رویدادهای اتفاق افتاده از برنامه ی ........................ استفاده می کند.

17- برنامه ی System Configuration برای ............................... سیستم استفاده می شود.

سوالات درست یا نادرست .یا ص یا غ پاسخ دهید.(بارم هر سوال 0.5)

18- کنترل حساب کاربری در سیستم عامل ویندوز 7 به اختصار UCA نامیده می شود.

19- مرکز کنترل حساب کاربری در سیستم عامل ویندوز 7 را نمی توان غیر فعال کرد.

20- به هنگام نبودن سیستم عامل ویندوز به صورت پیش فرض توسط بخش اطلاع رسانی Action Center به اطلاع کاربر می رسد.

21- می توان اطلاعات رجیستری را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل و استفاده کرد.

22- برنامه Task Manager رویدادهای سیستم را ثبت می کند.

23- برای بازیابی اطلاعات از نسخه ی پشتیبان از برنامه ی Restore استفاده می شود.

24- انتقال رجیستری به یک پرونده Import نام دارد.

سوالات تشریحی

25- 2 مورد از اختیارات مدیر را بنویسید.(0.5 نمره)

26- از چه مواردی در سیستم عامل می توان نسخه پشتیبان تهیه کرد. 2 مورد ذکر کنید. (0.5 نمره)

27- دیسک تصویر یا Image حاوی چه اطلاعاتی است؟(0.5 نمره)

 28- رجیستری را تعریف کنید. (0.5 نمره)

29- Hive  چیست؟ (0.5 نمره)

30- پرونده ISO حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟(0.5 نمره)

31- مهمترین منابعی که برنامه ی ناظر منابع به تخصیص آنها نظارت دارد ، کدام اند؟ 2 مورد . (0.5 نمره)

32- 2 سطح رویداد قابل ثبت در برنامه ی Event Viewer را نام ببرید. (0.5 نمره)

33- توسط راه اندازی تشخیصی چه مواردی بارگذاری می شوند. (0.5 نمره)

34- در یک رایانه ی مستقل ، کاربران به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.

35- System Restore  برای رفع چه مشکلاتی کاربرد دارد؟

36- روشهای انتقال سیستم عامل ویندوز را نام ببرید.

37- روشهای بهنگام سازی سیستم عامل را بنویسید.

38- Profile  چیست؟

39- سیستم عامل DOS از چه فایل هایی به عنوان رجیستری استفاده می کند؟

40- ابزارهای نظارتی سیتم را بنویسید؟(2 مورد)

41-  انواع رویدادهای سیستم را بنویسید.(2مورد)

موضوع: آزمون سیستم عامل پیشرفته،

[ شنبه 2 فروردین 1393 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

سال نو بر شما عزیزان مبارک


موضوع: پیام کلاس،

[ شنبه 2 فروردین 1393 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

نوروز مبارک

موضوع: پیام کلاس،

[ شنبه 2 فروردین 1393 ] [ 01:11 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

می رسد اینک بهار

 

بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک

شاخه های شسته ; باران خورده ; پاک

آسمان آبی و ابر سفید

برگهای سبز بید

عطر نرگس , رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

موضوع: زنگ تفریح،

[ شنبه 2 فروردین 1393 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

فیلم آموزش نصب و راه اندازی شبکه در لینوکس Debian

در این مجموعه بزرگ از وب سایت دانشجویـــــــــــــــــــــــــار شما از ابتدا با نصب لینوکس Debian آشنا می شوید، و بعد از آموزش لینوکس به نصب و راه اندازی یک سرور لینوکس می پردازیم


کار در حالت کامند لاین را می آموزید،
کار با برنامه VMWare  برای ساخت یک کامپیوتر مجازی را یاد می گیرید و تنظیمات مربوط به شبکه را می آموزید
ست کردن IP به سیستم را می آموزید،
نصب و راه اندازی DNS سرور بر روی لینوکس را یاد می گیرید، و نحوه ساختن ZONE را می آموزید
نصب و راه اندازی DHCP سرور بر روی لینوکس را یاد می گیرید، و نحوه START,STOP کردن آن را می آ»وزید
آموزش نصب SAMBA بر روی لینوکس را یاد می گیرید،
تنظیمات سمبا برای به اشتراک گذاری فایل بر روی ویندوز و لینوکس را می آموزید,
تنظیمات سمبا برای به اشتراک گذاری پرینتر بر روی ویندوز و لینوکس را می آموزید,
و…

برای  دانلود کلیک کنید

حجم : 73 مگابایت

رمز و منبع: www.daneshjooyar.com
موضوع: سیستم عامل پیشرفته، آموزشی،

[ دوشنبه 26 اسفند 1392 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

یا وجیهة عندالله اشفعی لنا عندالله

[ شنبه 24 اسفند 1392 ] [ 01:40 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]

باز عطر بوی سیب فضا را پر می کند و..........

موضوع: آلبوم تصاویر،

[ شنبه 24 اسفند 1392 ] [ 01:35 ق.ظ ] [ زنگ دانایی ]

[ نظرات() ]