تبلیغات
خروجی الگوریتم زیر چیست؟

  1. شروع
  2. A=1   , B=1
  3. C=a+b
  4. C را نمایش بده
  5. A=C   ,  B= B+1
  6. اگر   B=10  بود برو به مرحله  3
  7. پایان