تبلیغات

یک عدد 4رقمی دریافت کنید اگر با مقلوبش برابر بود پیغام YES در غیر اینصورت پیغام No   را چاپ کند.

ضرایب معادله درجه دوم را دریافت کنید،سپس برسی کنید آیا ریشه حقیقی دارد یا خیر، ریشه های آن را نمایش دهید.

سه عدد از ورودی بگیرید ،تعیین کنید که آیا با این سه عدد می توان یک مثلث قائم الزاویه ساخت یا نه؟

با استفاده از یک شرط تساوی سه عدد را بررسی کنید.

از بین سه عدد ورودی  ،عدد بزرگتر را نشان دهد.

از بین سه عدد ورودی  ،عدد کوچکتر را نشان دهد.

شعاع قاعده و ارتفاع یک استوانه را دریافت و مساحت جانبی،مساحت کل و حجم استوانه را محاسبه و چاپ کند.

الگوریتم جدول ضرب 5*5  را طوری تغییر بدهید که شکل خروجی به شکل مثلث شود.

جدول ضرب 5 *5  را بنویسید.
نمره دانش آموزی دریافت شود.
طبق جدولی که دارید رتبه او نشان داده شود.
مثلا 20،A
.
.
.
زیر F     ،12