تبلیغات

مجموعه تستهای درس برنامه سازی 1  (فصل دوم)                                         برگه شماره 2

1

طول نام متغیر در VB چند کاراکتر می تواند باشد؟

 

2

اگر متغیری را به شکل  NUM#  تعریف کنیم متغیر مورد نظر از نوع .............. است.

 

3

نوع داده Currency برای نگهداری داده های ................. استفاده میشود و پسوند نوع  داده

ان .................. است.

 

4

متغیری از نوع String  با طول متغیر چه مقدار حافظه اشغال می کند ؟

 

5

هر یک از متغیر های زیر از چه نوعی است و چند بایت حافظه اشغال می کنند؟

1. test&                                                  2.  test#

3.test @                                                 4. test%

 

6

متغیر m# از چه نوعی است و چند بایت حافظه اشغال می کند؟

1.Double  و 4 بایت                                 2.   Double  و 8 بایت

3. Date   و 4 بایت                                   4.  Date و8 بایت

 

7

کدام نوع داده برای تعریف اعداد مثبت کوچکتر از 256 مناسب است ؟

1. Boolean                                              2. Integer

3. Byte                                                     4. Long

 

8

نوع داده Long به اندازه ..........و نوع داده Double  به اندازه ............. بایت حافظه

اشغال می کنند.

 

9

داده نوع Currency با پسوند  ........... مشخص می گردد.

 

10

داده نوع Double  با پسوند  ........... مشخص می گردد.

 

11

مقدار حافظه کدام نوع داده با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

1. Date                                                                 2. Object

3.Double                                                             4.Currency

 

12

کدامیک از اسامی زیر جهت نامگذاری یک متغیر در VB مجاز می باشد؟

1.A+B                2.    AB9                3. A,B                   4. K_AB

 

13

در هر مورد حافظه اشغال شده توسط هر متغیر را ذکر کنید:

1. Dim   x  as  Integer                     6.Dim     str1   as   string

2. Dim   y  as  String *4                  7.Dim      sngx     as   single

3. Dim   z  as  Variant

4. Dim   k  as  Date

5. Dim   t   as  Boolean

 

14

مقدار پیش فرض متغیر های رشته ای .................  و مقدار پیش فرض متغیر های منطقی

............. است.

 

15

کدام یک از نامهای زیر برای متغیر مجاز نیست :

1.BOOK 8              2. X *             3. True              4. 9abc

 

16

هر یک از متغیر های زیر از چه نوعی هستند و چند بایت اشغال می کنند.

 1.x@                                             2.name%

3 .y!                                            4. s&

 

17

کدام نوع داده  می تواند هر مقداری را در خود جای دهد؟

 

18

با توجه به تعریف روبرو  متغیر s چند بایت حافظه اشغال می کند؟

Dim  s as string * 10

 

19

کدام  گزینه برای نامگذاری متغیر ها  درست است :

1.   2class                                                      2.  sub

3.  class_2                                                    4.  a&b

 

20

متغیر هایی که داخل یک روال تعریف می شوند متغیر های ...................  هستند.

 

21

نوع داده  single به اندازه ........ بایت و نوع داده  integer به اندازه .......... بایت حافظه اشغال  میکنند.

 

22

داده نوع  integer  با پسوند ........... و نوع داده  Boolean  با پسوند ....... مشخص

می شود.

 

23

کدام یک از اسامی زیر جهت نامگذاری متغیر در vb مجاز می باشد:

1.  int_yz                                        2.  1xyz 

3.  x232y                                      4.     z+xy

 

24

جهت نگهداری  متن از کدام نوع داده استفاده می شود؟

1.Boolean                                      2.  Byte

3. String                                         4.  Single

 

25

کدام گزینه جهت نگهداری اعداد صحیح به کار می رود؟

1. Boolean                                     2.  Byte

3.  Integer                                    4.  موارد  2و3

26

اگر متغیری در بخش تعاریف ماژول فرم معرفی گردد متغیر ...........  نامیده می شود.

1. عمومی                                         2. محلی

3. موضعی                                        4. ایستا

 

27

کدام نام متغیر مجاز است ؟

1. 2A                                                2.  A   B

3.A2B                                             4. A-B  

 

28

کدام گزینه برای تعریف یک متغیر مجاز است ؟

1. Dim  inta%                               2.Dim    sng!   As  single

3.Dim  c                                     4. موارد 1و3