تبلیغات

مجموعه تستهای درس برنامه سازی 1  (فصل دوم)                                         

29

با توجه به تکه برنامه زیرفشار دادن کدام کلیدهای تر کیبی باعث فعال شدن دکمهrun  خواهد شد ؟

Cmdrun.caption="&run"

 

30

اگر مشخصه ............. دکمه فرمان true   باشد با فشار دادن کلید ESC کد مربوط به رویداد کلیک دکمه فرمان اجرا می شود ؟

 

31

نوع داده پیش فرض در  VB چیست ؟

 

32

خاصیت CAPTION چیست ؟

 

 

33

مقدار برگشتی تابع INPUTBOX  از نوع ..............  است و اگر کاربر روی دکمهCANCEL

کلیک کند مقدار برگشتی ........... خواهد بود.

 

34

کدام عملگر رشته ای مشابه عملگر جمع در رشته هاست ؟

1. %                                                     2.  &

3. !                                                  4.  #

 

35

یرای اینکه شی را فعال یا غیر فعال کنیم از چه خاصیتی و چگونه استفاده می کنیم ؟

 

 

36

از متد  ......... جهت پاک اردن فرم یا کادر تصویر استفاده می شود.

 

37

کدام نام برای خاصیت NAME  یک فرم مناسب است ؟

1. control  2.                                         frm main

31  frm .  4.                                                project

 

38

با استفاده از کدام خاصیت عنوان یک فرم تعیین می شود ؟

1. caption  2.                                                       visible

3. name 4.                                                    enabled

 

39

کدام رویداد در فرم برای اجرای دستور العملها در هنگام شروع یک برنامه مناسب است ؟

1. unload 2.                                                          click

3.    dblclick  4.                                                           load

 

40

کدام نوع از انواع داده برای تعریف یک متغیر از نوع پولی مناسب تر است ؟

1. single                                                             2. double

3. currency                                                       4. Boolean

 

41

کدام عملگر ریاضی نسبت به سایرسن از اولویت پایینتری برخوردار است ؟

1. جمع                                                                 . 2 mod

3. توان                                                                 4.   ضرب

 

42

کدام گزینه  برای تعریف یک متغیر از نوع اعداد صحیح بلند درست است ؟

1. %                                                                    2. &

3. !                                                                       4. #

43

مشخصه  ....................  مربوط به فعال  و غیر فعال کردن شی (کنترل) است.

44

اگر مشخصه VISIBLE  یک شی برابر  FALSE  باشد ان شی زمان اجرا .....................

 

45

مقدار بازگشتی تابع Inputbox   از چه نوعی است ؟

1.string                                                          2. variant

3. عددی                                                              4. بستگی به جواب کاربر دارد .

 

46

با توجه به تعریف مقابل کدام دستور انتساب نادرست است :

Dim  x  as  Boolean

1.x =1                                                              2. x = true

3. x = "true"                                                   4. همه موارد

 

47

با توجه به تعریف و مقدار گذاری زیر طول متغیر A چند بایت است ؟

Dim  A  as string

A="12345"

A= "123"

1. 13                                                                 2. 15

3. 3                                                                   4. 5

48

برای اینکه شی را در زمان اجرا قابل رویت کنیم از چه خاصیتی و چگونه استفاده می کنیم ؟

 

 

49

کدام خاصیت پهنای کنترل را مشخص می کند ؟

 

50

در ویژوال بیسیک برای تعریف  ثابتها از کلمه کلیدی ..............  استفاده می کنیم.

51

اگر بعد از دستور PRINT   هیچ عبارتی نوشته نشود خروجی چه خواهد بود؟

 

 

52

برای اینکه برای یک دکمه کلید میانبر تعریف کنیم از علامت ........ در ......... استفاده می کنیم.

53

اگر مشخصه ....... یک شی برابر  FALSE  باشد ان شی زمان اجرا دیده نمی شود .

54

اگر مشخصه BORDERSTYLE   فرم برابر با مقدار .............. باشد با درگ کردن حاشیه ها نمی توان فرم را تغییر اندازه داد.

 

55

برای اینکه شی را در زمان اجرا قابل رویت  سازیم  خاصیت ............. شی را ............. قرار

 می دهیم.

56

کدام تعریف درست می باشد ؟

1.                 dim   1inta   as   integer    2 . dim   dtex –tm  as  date

3. date  dimave  as double  grade  as     4.  dim  sngrade  @as  single 

57

کدامیک  از نامها برای یک فرم قابل قبول است ؟

1.frmmain1                                                     2. frm _12

3.   frm main                                                   4. frm.main