تبلیغات
1- با استفاده از امکانات Power Point  بازی بیلیارد را شبیه سازی کنید.

2- با استفاده از امکانات Power Point  بازی گلف را شبیه سازی کنید.

3- با استفاده از امکانات  Power Point روند رویش گیاه را شبیه سازی نمایید.

4- در Power point با استفاده از لینک ها و Action Buttons برنامه هفتگی خود را طراحی نمایید.

   ( به صورت رفت و برگشتی)

5- برای  معرفی دروس مورد نیاز در کنکور فنی حرفه ای ، برای رشته  های مختلف فایل ارائه مناسبی طراحی کنید.