تبلیغات

1- معنی لغوی ارائه چیست؟

2- ارائه را تعریف کنید.

3- ارتباط چیست؟

4- اجزای یک سیستم ارتباطی را نام ببرید.

5- ویژگی های ارائه کننده را بنویسید.

6- گیرنده (مخاطب ) در سیستم ارتباطی چه خصوصیاتی دارد؟

7- چه عواملی در ارائه ی  بهتر محتوا(موضوع ارائه) موثر می باشد؟

8- ویژگی های کانال ارتباطی را بیان کنید.

9- محیط ارائه ی مناسب دارای چه خصوصیاتی است؟

10- انواع پارازیت ها در سیستم ارتباطی را نام ببرید.

11- انواع ارائه را بنویسید.

12- چگونه می توان بر کیفیت مطلب افزود؟

13- سیر تکاملی ارائه را بنویسید.

14- چند نوع ارائه که در آنها از رسانه های متعارف استفاده نمی شود را بنویسید.