تبلیغات
- نماهای مختلف ارائه درPower point  را نام ببرید.

2- اسلاید را تعریف کنید.

3- نما چیست؟

4- قالب(پسوند) فایل های ارائه را بنویسید.

Layout -5  را توضیح دهید.

Warp text in shape -6  چه کاربردی دارد؟

7-معنا یا کاربرد عبارت های زیر را بنویسید..

ReflectionSmart art Notes Page F5 Shift F5

With Previous Delay -

8- انواع  روش های ذخیره سازی فایل در Power Point را نام ببرید.

9- با انتخاب ----------- فایل به طور خودکار در نمای Slide show باز می شود.

10- فایل های تصویری که می توانید اسلاید ها را در آن قالب ها ذخیره کنید را نام ببرید.

Power point Show -11 فایل ارائه را با  پسوند ----------  ذخیره می کند.

Slide per page -12 چه کاربردی دارد؟

13- از عوامل مهم در ارائه ،رعایت دقیق --------- است.

14- -----------  برای یادداشت نویسی و نوشتن نکات استفاده می شود.

Them -15  چیست؟

16- پسوند فایل های الگو در فایل ارائه  ------------ است.

17- جا نگهدار چیست؟

18- متحرک سازی باعث بالا بردن --------- ارائه می شود.

19- منظور از حرکت چیست؟

20- انواع مختلف حرکت هایی که می توان به یک شیء نسبت داد را نام ببرید.

21- مزیت استفاده از جلوه های صوتی و تصویری را بنویسید.