تبلیغات
سیستم ارتباطی مناسب را با استفاده از شكل بیان كند.
ویژگی های یك سیستم ارتباطی را نام ببرید.
از ویژگیهای یك سیستم ارتباطی ارایه كننده را توضیح دهید.
از ویژگیهای یك سیستم ارتباطی گیرنده را توضیح دهید.
از ویژگیهای یك سیستم ارتباطی محتوا(موضوع ارائه) را توضیح دهید.
خصوصیات محیط ارایه در انتقال درست اطلاعات را بنویسید.
پارازیت هایی كه در یك سیستم ارتباطی می تواند وجود داشته باشد را نام ببرید.
انواع ارایه را نام برده و هریك را به اختصار توضیح دهید.
چگونه می توان بر كیفیت مطلب افزود؟آیا امكانات كمكا بر كیفیت مطلب تاثیر می گذارد یا فقط بر كیفیت ارایه موثر است؟
سیر تكاملی ارایه را مرحله به مرحله بنویسید.
مزیت استفاده از نرم افزار Power Point  را بنویسید.
قالب(پسوند) فایل های ارایه كدام گزینه زیر است؟
الف)docx          ب)pptx           ج)xlsx               د)ppt
نماهای موجود در Power Point را نام ببرید.
در كدام نمای زیرمیتوان كل فایل و اسلایدهای ساخته شده را به صورت اسلایدهای كوچك نشان داد؟
الف)Normal                  ب)Note Page       

ج)Slide Sorter               د)Slide Show
برای نمایش فایل Power Point به صورت تمام صفحه از كدام كلید معادل استفاده می كنید؟
الف)F4           ب)F2                ج)Shift + F5           د)F5
در ذخیره سازی اطلاعات Power Point به صورت Power Point Show فایل با پسوند ------- ذخیره می شود.
Theme  چیست؟
نوع قالب(پسوند) فایل الگو رابنویسید.
بزرگنمایی اسلاید ها چه كاربردی دارد؟
منظور ازحركت دراسلاید چیست؟
مزیت استفاده از جلوه های صوتی و تصویری (Media Clip) را بنویسید.
قالب(پسوند) فایل های صفحه گسترده كدام گزینه زیر است؟
الف)docx        ب)pptx               ج)xlsx                    د)ppt
تفاوت بین كاربرگ و كارپوشه را بنویسید.
مزایای استفاده از Help در یك نرم افزار را بنویسید.
برای ویرایش یك خانه در Excel از كلید معادل -------  استفاده می كنیم.
انواع داده ها درExcel را نام برده هر كدام را به اختصار شرح دهید.
مزیت ثابت نگه داشتن سطرها وستون ها چیست؟
حفاظت از كاربرگ چه فایده ای دارد؟
فرمول را تعریف كنید.
تابع از نظر تعداد ورودی و نتیجه چند نوع است؟ نام ببرید.
انواع نمودار را نام ببرید.
كاربرد نمودارهای خطی ، ستونی ، حلقوی ،میله ای و دایره ای بنویسید.
Legend در رسم نمودار برای نمایش ------------------   استفاده می شود.
قابلیت Subtotal  به چه منظوری استفاده می شود؟
استفاده از پیش نمایش چاپ چه محاسنی دارد؟
اصطلاحات زیر را تعریف كنید.
            - نمودار
            - الگوی طراحی
            - اسلاید
            - ارائه