تبلیغات

1.                  اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

2.                  فایل صفحه گسترده-   کارپوشه-    کاربرگ-   سطر-     ستون-   سلول  -  آدرس خانه   -  ناحیه

3.                  هر کاربرگ به طور پیش فرض دارای .......  کاربرگ است.

4.                  یک فایل اکسل حداقل دارای ..........  کاربرگ است.

5.                  در کادر ..........  آدرس یا نام خانه ی فعال نشان داده می شود.

6.                  محتویات خانه ها چه مقادیری می باشد؟

7.                  Cell Active   یا (خانه فعال) چیست؟

8.                  برای جدا کردن آدرس مبداء و مقصد در ناحیه تعریف ازعلامت .........  استفاده می شود.

9.                  کلید معادل برای ویرایش خانه های اکسل را بنویسید.

10.              دلیل استفاده از Open as copy را بیان کنید.

11.              قالب(پسوند) فایل های اکسل چیست؟

12.              دلیل استفاده از راهنما(Help) در برنامه ها را بنویسید.

13.              برای انتخاب سطر جاری از کلیدهای ..........  و انتخاب ستون جاری از کلیدهای ..........  استفاده می کنیم

14.              انواع داده ها در اکسل را نام ببرید.

15.              داده های عددی را به اختصار شرح دهید.

16.              داده های متنی را به اختصار شرح دهید.

17.              ویزگی های داده های از نوع تاریخ را بنویسید.

18.              خصوصیات داده های از نوع زمان چیست.

19.              داده های از نوع یادداشت چه کاربردی دارند؟

20.              موارد استفاده داده های چندرسانه ای را بنویسید.

21.              Comment چیست؟

22.              هدف از قالب بندی اطلاعات چیست؟

23.              کاربرد Number  را بنویسید.

24.              Alignment چه کاربردی دارد؟

25.              مورد استفاده زبانه Border را بنویسید.

26.              وظیفه زبانه  Protection چیست؟

27.              برای نمایش اعداد به صورت درصد از ......... استفاده می کنیم.

28.              برای مشخص کردن تعداد رقمهای اعشار در خانه های اکسل  ............ به کار می رود.

29.              تفاوت بین wrap text  و  Shrink to fit  را بنویسید.

30.              وظیفه Lock  و  hidden  چیست؟

31.              عملگر پر کردن خودکار .......... نام دارد.

32.              الگو چیست و چه کاربردی دارد؟

33.              پسوند فایل های الگو را بنویسید.

34.              فرمول را تعریف کنید.

35.              در اکسل فرمول با علامت ...... شروع می شود.

36.              اجزای فرمول را نام ببرید.