تبلیغات
1.کدام یک از موارد زیر جزء گامهای طراحی یک برنامه نیست؟
1)تحلیل مسئله
2)طراحی برنامه
3)پیاده سازی برنامه
4)آزمایش و تحویل برنامه
2.ورودی و خروجی های یک مورد در چه مرحله ای تعیین و مشخص می شوند؟
1)کدگذاری برنامه
2)طراحی برنامه
3)به کارگیری برنامه
4)تحلیل مسئله
3.در کدام شیوه برنامه نویسی کپسوله سازی به وجود آمده است؟
1)مدولار
2)ساخت یافته
3)زیرروالی
4)شیءگرا
4.زبان های برنامه نویسی بر حسب نوع ترجمه و اجرا به 2گروه تقسیم میشوند،کدام صحیح است؟
1)ساخت یافته،نامشخص
2)مبتنی بر متن و مبتنی بر گرافیک
3)سطح بالا،سطح پایین
4)مفسری،مترجمی
5.کدام گزینه یک زبان مفسری است؟
1)بیسیک
2)پاسکال
3)جاوا
4)C
6.زبان.........یک زبان سطح میانی و.........یک زبان سطح بالا است؟
1)C،ماشین
2)ماشین،اسمبلی
3)اسمبلی،پاسکال
4)پاسکال،C
7.کدام گزینه یک مزیت زبانهای کامپایلیری نسبت به زبان های مفسری نیست؟
1)سرعت اجرای برنامه
2)امنیت کد
3)حجم کمتر
4)ساخت یافتگی
8.ساخت جدولهای ساختاری و مدلهای فرعی در کدام گام طراحی برنامه قرار دارد؟
1)مستند سازی
2)به کارگیری
3)تحلیل مسئله
4)طراحی
9.کدام گزینه جزو مرحله ی پیاده سازی برنامه نیست؟
1)کدنویسی و ترجمه
2)نوشتن الگوریتم ها
3)بررسی وردگیری اشتباهات
4)مستندسازی برنامه
10.در مورد زبان ویژوال بیسیک کدام صحیح است؟
1)یک زبان شیءگرا است.
2)نوع ترجمه آن مفسری و کامپایلری است.
3)رابط زبان متنی است.
4)جزء زبانهای سطح بالا است.
11.هرچه سطح زبانی بالاتر میرود کدام گزینه صحیح نخواهد بود؟
1)درک و فهم زبان آسانتر می شود
2)حجم کدنویسی کاهش می یابد
3)سرعت اجرا بالاتر میرود
4)خطایابی آسانتر می شود
12.رابط کدام زبان،گرافیکی نیست؟
1)C
2)Pascal
3)java
4)Power Builder
13.کدام گزینه از ویژگی زبانهای مفسری نیست؟
1)سرعت شروع به کار آنها کندتر از مترجم است
2)محیط آنها برای خطایابی مناسب تر از مترجم ها است
3)هر خط از برنامه که نوشته می شود بلافاصله ترجمه می شود
4)برنامه های سطح بالا را بدون کامپایلر به زبان ماشین ترجمه می کند
14.زبان.......جهت محاسبات پیشرفته و زبان کوبول به شکل....مورد استفاده قرار می گیرد.
1)C،علمی
2)پاسکال،سیستم عامل
3)Java،گرافیکی
4)فرترن،تجاری
15.کدام گزینه جزو مقدمات یک زبان نیست؟
1)انواع داده های موجود
2)انواع عملگرها
3)جدول ساختاری
4)دستورات ورودی/خروجی
16.در طراحی از بالا به پایین کدام گزینه مشخص نمی شود؟
1)مدول اصلی
2)مدول های فرعی
3)جدول تخصیص فایل
4)جدول ساختاری
17.استفاده از........در برنامه نویسی باعث می شود برنامه (خود مستند)شود.
1)مدول های اصلی و فرعی
2)نام های توصیفی برای متغیر ها
3)خطوط توضیحات
4)روش طراحی بالا به پایین
18.این زبان مجموعه ای از کدهای عددی هستند که برای هر رایانه ای منحصر به فرد است.
1)زبان اسمبلی
2)زبان ماشین
3)زبان زیرروالی
4)مدولار
19.درمورد الگوریتم کدام مورد اهمیت ندارد؟
1)انطباق با زبان برنامه نویسی
2)هدف دار بودن
3)پایان پذیر بودن
4)مرتب بودن دستورات

ارسال خانم زندی