تبلیغات

1- Dim   X  As Integer , Y , Z As Bye , K As Boolean

Y=547


2- Dim   A! ,B%,C&


3- Dim X,Y,Z As String , K%

X=547     , Y=”Hello”


4- Dim   t1#  ,  t2&  , T3!  ,  T4%


5- Dim X As Double , Y , Z As Single , A , B , C As Currency , M As byte , N As Boolean

Y = “Yes”        ,    A=”63”    ,   B=89025  


هر یک از متغیر های زیر از چه نوعی است و چند بایت حافظه اشغال می کنند؟                                                                          

Test &                                                    test #

Test @                                                 test %