تبلیغات

كار با كنترل های ساده در ویژوال بیسیك

1.    برنامه ای بنویسید كه عددی را كه  درtxt1  وارد كرده ایم در صورت كلیك بر یك دكمه مقدار آن را یك واحد افزایش دهد.

2.    برنامه ای بنویسید كه عددی را كه  درtxt1  وارد كرده ایم در صورت كلیك بر یك دكمه مقدار آن را یك واحد كاهش دهد.

3.    برنامه ای بنویسید كه مقدار txt1 را در صورت كلیك بر روی یك دكمه در بالای فرم frm1 نمایش دهد.

4.    برنامه بنویسید كه مقدار موجود در txt1 را در صورت كلیك بر روی یك دكمه در txt2 نمایش دهد.

5.    برنامه بنویسید كه مقدار موجود در txt1 را در صورت كلیك بر روی یك دكمه به رنگ قرمز نمایش دهد.

6.    برنامه بنویسید كه مقدار موجود در txt1 را در صورت كلیك بر روی یك دكمه پاك نماید .

7.    برنامه بنویسید كه مقداری از متن  موجود در txt1 را كه انتخاب كرده ایم نمایش دهد.

8.    برنامه بنویسید كه هر آنچه را كه در txt1 تایپ می كنیم به صورت * نمایش دهد و اگر مقدار وارد شده برابر با ali بود از برنامه خارج شود.

9.    برنامه ای بنویسید كه هر آنچه را كه درtxt1 تایپ كرده ایم به طور همزمان در txt2 نمایش دهد.

10.برنامه ای بنویسید كه تعداد كاراكترهای وارد شده در txt1 حداكثر 8 كاراكتر باشد.

11.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه txt1 به سمت راست حركت نماید.

12.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه txt1 به سمت چپ حركت نماید.

13.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه ، كنترل txt1 به سمت گوشه بالا و چپ حركت نماید.

14.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه متن داخل txt1 را به صورت bold و در صورت كلیك بر روی یك دكمه دیگر به صورت italic نمایش دهد.

15.برنامه بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه ، متن داخل txt1 به صورت bold نمایش داده شود و در صورت كلیك بر روی همان دكمه از حالت bold خارج شود.

16.برنامه ای بنویسید كه در صورت كلیك بر روی سه دكمه متفاوت اندازه متن txt1 را به اندازه 10 یا 12 یا 15 نمایش دهد.

17.برنامه بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه اندازه جعبه متن txt1 را دو برابر كند.

18.برنامه بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه جعبه متن txt1 را فعال كند و در صورت كلیك بر روی همان دكمه جعبه متن txt1 را غیر فعال كند.

19.برنامه بنویسید كه در صورت كلیك بر روی یك دكمه جعبه متن txt1 را مخفی نماید و در صورت كلیك بر روی دكمه ای دیگر آن را دوباره بر روی فرم نمایش دهد.